Inventering av skolskjutshållplatser

Att genomföra riskanalyser av på- och avstigningsplatser är en viktig del i elevernas säkerhet. Kommunen ansvarar för säkerheten när eleven kommer till skolskjutshållplatsen. Till skillnad från linjetrafikens hållplatser är skolskjutshållplatserna ofta av temporär karaktär. Ofta kan säkerheten förbättras genom enkla och kostnadseffektiva lösningar.

 Genomförande

  • Säker Trafik Vänerland inventerar fysiskt varje på- och avstigningsplats utifrån Trafikverkets modell. Siktsträcka, trafikflöde, belysning, hastighet och utnyttjande dokumenteras tillsammans med foto i ett digitalt verktyg (SIV).

 

  • Hållplatsen får en säkerhetsklassning, grön, gul eller röd tillsammans med kommentar från oss. Grön innebär att hållplatsen är godkänd, gul är gränsfall godkänd och röd är ej godkänd och åtgärder bör vidtas.

 

  • Kommunen erhåller inloggningsuppgifter till det digitala verktyget (SIV) där man kan se resultatet för varje enskild hållplats. Kommunen har också möjlighet att få rapporten i skrift.

 

Inventeringen ger en bra överblick av kommunens samtliga hållplatser. I det digitala verktyget (SIV) kan man enkelt gå in och se utformning och bedömning av alla inventerade skolskjutshållplatser.

Inventeringen ger också eleven goda förutsättningar för en säker och trygg hållplats. Vid behov kan vi också göra en riskanalys av skolvägen.

För mer information kontakta:
Agneta Berlin, agneta.berlin@ntf.se 0733-610 356
Petra Hansson, petra.hansson@ntf.se 0706-062 254