Pressmeddelande

Viktigt att kommuner och fastighetsägare är förberedda inför första vinterhalkan

Snart är det högsäsong för den vanligaste olyckan i trafiken. I Sverige skadas årligen cirka 3000 gångtrafikanter allvarligt i fallolyckor. Fallolyckorna drabbar i hög grad kvinnor och äldre personer. Var fjärde fallolycka leder till bestående men. Inför årets halksäsong har NTF granskat hur väl snöröjning och halkbekämpning fungerar i 20 slumpmässigt utvalda kommuner.

 

Trollhättan granskades under januari till mars månad 2021. Observationerna genomfördes på 14 platser och vid fem olika tillfällen så snöröjningen och halkbekämpningen kontrollerades vid 70 tillfällen under perioden. Från 2015 till 2019 inträffade 134 fallolyckor (71%) under november - mars och 54 fallolyckor (29%) under april – oktober i Trollhättan.

Nationellt är ungefär 70 procent av de allvarligt skadade i fallolyckor kvinnor, oavsett ålder. Åldersfördelningen visar att en majoritet är 55 år och äldre, med störst andel bland 55–64 åringar, det vill säga bland de som fortfarande är yrkesverksamma.

  • Pensionärsorganisationerna PRO, SPF Seniorerna och SKPF Pensionärerna hjälpte oss att välja ut observationsplatser som är viktiga för äldres mobilitet i samhället. Vi ville ha ett nära samarbete i den här frågan eftersom det förutom att vara ett trafiksäkerhetsproblem även är en jämställdhetsfråga i samhället. För många äldre och i synnerhet äldre kvinnor kan dåligt underhåll vintertid i värsta fall innebära att man drar sig för att gå ut vilket kan leda till en långvarig och ofrivillig isolering från samhället, säger Agneta Berlin, verksamhetschef för NTF FyrBoDal.

Fallolyckor kan ofta relateras till att gångtrafikanter halkat eller snubblat och tappat balansen till följd av kanter eller andra ojämnheter. Till stor del är detta orsaker som skulle kunna avhjälpas med drift- och underhållsåtgärder. Halkolyckor på is och snö inträffar från oktober till april. Två av tre allvarligt skadade gångtrafikanter skadas på grund av halt väglag.

  • När vi ställt samman samtliga 70 observationer från Trollhättan kan vi konstatera att 73 procent fick bedömningen bra halkbekämpning och 94 procent bedömdes ha bra snöröjning.

Det är förhållandevis bra men det är ändå viktigt att fortsätta prioritera gångtrafikanters säkerhet, speciellt som en övergripande målsättning inom Agenda 2030 är att skapa hållbara städer som erbjuder säker gångtrafik året runt. Alla studier pekar på att det dessutom är samhällsekonomiskt lönsamt, kostnaderna för gott underhåll är nämligen mindre än de vårdkostnader som olyckorna medför. Vi får heller inte glömma att den oskyddade trafikanten också kan påverka säkerheten genom bland annat val av skor, använda halkskydd och välja tidpunkt för promenaden, säger Agneta Berlin.

Kontaktperson:

Agneta Berlin, verksamhetschef NTF FyrboDal 0733 610 356

 

 Viktigt att kommuner och fastighetsägare är förberedda inför första vinterhalkan

2021-11-04